Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Archiv > O škole > Historie naší školy

uvod prechod_750.jpg

Úvodní slovo ředitelky školy

Vážení čtenáři,

v roce 2016 uplynulo 70 let od založení Ošetřovatelské školy, v současné době Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem, a zároveň 20 let od založení vyšší odborné školy. Na následujících stránkách bychom se s Vámi chtěli podělit nejen o historické mezníky, jimiž škola prošla, ale zároveň i o její současnost.

Jsme velice pyšní na to, že za celou dobu existence škola vychovala stovky zdravotních, všeobecných i dětských sester, a v počátcích i porodních asistentek. Všechny našly uplatnění jak ve zdravotnických zařízeních nejen v kraji, ale v celé republice a dokonce i v zahraničí. Zároveň nás těší i fakt, že jsme stále největší zdravotnickou školou v kraji, s bohatou oborovou nabídkou.

Kromě klasického vzdělávání v denní formě studia realizujeme i dálkovou a kombinovanou formu. V rámci celoživotního vzdělávání se snažíme zdravotnickým pracovníkům, ponejvíce sestrám, ulehčit získání specializace v oboru. Proto máme ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem akreditované specializační vzdělávání v oboru sestra pro intenzívní péči, dětská sestra, specializaci v interních a chirurgických oborech, a kvalifikační vzdělávání v oboru zubní instrumentářka. Díky tomu nemusejí sestry za vzděláváním dojíždět až do Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, čímž je pro ně studium mnohem dostupnější.

V souvislosti s plánovanými změnami zákona o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků se naše škola v rámci Asociace zdravotnických škol ČR, Asociace vyšších odborných škol, a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR podílí na přípravě smysluplných učebních plánů (rámcových vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšší školy). S hlavní sestrou Ministerstva zdravotnictví ČR jednáme o kompetencích zdravotnických asistentů a všeobecných sester.

Sedmdesátiletá historie nás zavazuje k tomu, abychom neustále dbali na kvalitní přípravu žáků a studentů, a do praxe pouštěli jen dobře připravené a uplatnitelné absolventy. Bez úzké spolupráce se zdravotnickým terénem by to nebylo možné. Proto bych chtěla závěrem poděkovat vedení Krajské zdravotní, a.s., že nám umožňuje realizaci praktického vyučování, a konkrétně i zaměstnancům všech oddělení Masarykovy nemocnice, ale i ostatních nemocnic, sdružených v této společnosti, za pomoc při vedení praktického vyučování. Poděkování patří i vedení a pracovníkům Ústecké polikliniky a dalších zdravotnických zařízení v kraji.

Všem svým kolegům děkuji za jejich obětavou práci a trpělivost při přípravě zdravotnických pracovníků. Děkuji i všem našim žákům a studentům, kteří vzorně reprezentují školu na odborných soutěžích, na veřejnosti při zdravotně preventivních programech, či v rámci dobrovolnictví, a šíří tak její dobré jméno na veřejnosti. Škole pak přeji do dalších let celkovou stabilitu, aby i nadále byla centrem zdravotnického vzdělávání v Ústeckém kraji.

PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy

Odznak_1. místo.png

Střední Roku - 1. místo

 

cena.jpg

poděkování za poskytnutí první pomoci.jpg

Nejlepší student_5_menší.jpg

Nejl. zdrav. škola_750.jpg

DIPLOM ŠKOLNÍ.jpg

Střední roku 2015_diplom.jpg

Historie školy

Historie ústecké zdravotnické školy

Počátky zdravotnického školství v Ústí nad Labem souvisí úzce s provozem nemocnice, která zde již léta fungovala, ale po válce v roce 1945 přešla do české správy. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto a s ním odešel i nemocniční personál. Bylo nutné tedy získat urychleně nový český personál. Proto byla při nemocnici zřízena dvouletá škola pro diplomované ošetřovatelky. Svoji činnost zahájila 27. září 1946. Ošetřovatelská škola v Ústí nad Labem byla založena jako jedna z prvních mimopražských škol.

Původní školní budovou ošetřovatelské školy byla Petschkova vila, brzy však škola získala objekt v dnešní Palachově ulici. Budova byla v blízkosti nemocnice, což bylo od počátku velmi důležité, neboť sem externí vyučující docházeli přímo ze zaměstnání.

V prvním ročníku mělo nově vzniklé zařízení 31 žákyň a ředitelem se stal MUDr. Karel Vácha. Vedením oboru byla pověřena diplomovaná sestra Marie Červinková. Následujícího roku byla otevřena škola pro porodní asistentky, kterou vedla diplomovaná sestra Helena Cibulková – Schořovská.  Ředitelem se později stal prim. MUDr. Jiří Rödling.

V roce 1948 bylo rozhodnuto o přeměně dvouletých ošetřovatelských škol ve čtyřleté vyšší sociálně zdravotní školy končící maturitou. Ty byly ze zdravotnictví převedeny do školské správy KNV, ovšem po roce 1953 se vrátily do rezortu ministerstva zdravotnictví. Škola se tak stala součástí KÚNZ v Ústí nad Labem a plnila též funkci metodického vedení všech středních zdravotnických škol v kraji. Mezitím se výuka zkrátila na tři roky, ale už v roce 1955 bylo znovu otevřeno čtyřleté studium. V padesátých letech se nově změnily osnovy. V prvních ročnících převažovaly všeobecné předměty, v dalších dvou letech odborné. Toto schéma výuky v podstatě přetrvává dodnes.

Přehled vzniku nových oborů: 
1946 - obor zdravotních sester
1947 - obor porodních asistentek
1949 - obor zubních laborantů
1950 - obor zdravotních laborantů
1956 - obor dětských sester
1961 - obor radiologických laborantů
1962 - obor sanitárních pracovníků
1965 - obor lékárenských laborantů
1969 - obor ošetřovatelek

S postupným nárůstem studentů škola získávala další menší pobočky pro výuku - například na Střekově nebo na 1. ZŠ v Trmicích. Situace se stala na konci osmdesátých let neúnosnou, a proto došlo k rozdělení na dvě samostatné instituce, a to na SZŠ pro klinické obory, jejímž ředitelem se stal PaedDr. Jaromír Němec a byla umístěna do budovy v Moskevské ulici, a SZŠ pro technické obory v čele s Mgr. Janou Ložanovou, která zůstala v budově v ulici Palachova. Ale už v roce 1997 v rámci tzv. optimalizace školství došlo k jejich opětovnému spojení. Do čela se postavil  Mgr. M. Riedl. A spojování pokračovalo i nadále. V roce 2008 byla ústecká škola sloučena se zdravotnickou školou v Teplicích, která sama o sobě má velmi zajímavou historii (viz dále) a v roce 2009 byl opětovně ke škole připojen domov mládeže.

Ve školním roce 1993/94 byl otevřen obor pomaturitního specializačního studia sestry pro intenzivní péči a v roce 1994/1995 bylo nástavbové studium rozšířeno o obor zdravotnického záchranáře, což bylo pomaturitní kvalifikační studium.

V novém školním roce 1996/1997 byl zahájen nový typ tříletého pomaturitního studia, a to vyšší odborné studium, které v tomto roce slaví 20 let své existence ve školském systému. Kromě současných oborů se mohli absolventi přihlásit do oboru diplomovaný radiologický asistent, diplomovaná dětská sestra a dvouletého oboru pro absolventy - všeobecné sestry - diplomovaná sestra pro intenzívní péči.

Škola za dobu své existence odchovala stovky absolventek a absolventů, kteří se velmi úspěšně uplatnili ve svých oborech. Někteří z nich se dokonce vrátili do školy jako interní učitelé praktického vyučování, někteří s naší školou dosud spolupracují i jako externí vyučující.

Mgr. Eva Skokanová

 

Historie teplické zdravotnické školy

Teplická zdravotnická škola byla sloučena s ústeckou školou v roce 2008. Sídlo školy se nachází ve středu města v Kapelní ulici v pseudorománské budově, která byla postavena v letech l843 – 1844 pro potřebu řádových sester (Křížové sestry). Řádové sestry setrvaly v tomto objektu až do roku l950.

Prvopočátky školy jsou datovány do září roku l945, kdy byla založena Německá veřejná odborná škola pro ženská povolání. O pár měsíců později byla tato přejmenována na Městskou odbornou školu pro ženská povolání, která byla dvouletá a jejím cílem byla příprava dívek pro úkoly budoucích matek a hospodyněk se širokým zaměřením. V čele stála ředitelka Marta Sekalová a dále zde vyučovaly další 3 učitelky.

V září 1949 byla škola přeorganizována na vyšší sociálně zdravotní školu, studium bylo tříleté a nebylo ukončeno maturitní zkouškou. Osnovy této vzdělávací instituce již jednoznačně směřovaly do zdravotnictví, na výuce se podíleli interní zaměstnanci, výuku klinických oborů zajišťovali externisté z řad lékařů.

Září roku 1952 přináší do zdravotnického školství další reorganizaci. Škola byla přejmenována na vyšší zdravotnickou školu, mění se radikálně obsah i délka studia, které je koncipováno jako čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou. Byly zde realizovány dva studijní obory – dětská sestra a zdravotní sestra.

Září roku 1953 přináší změny, korespondující se zavedením tzv. jednotné školské soustavy, v níž získává trvalé místo i odborné školství. Škola je přejmenována na střední zdravotnickou školu. 7. března 1963 byl škole udělen čestný název SZŠ Herty Lindnerové, rovněž byla na budově školy odhalena její pamětní deska. Ke škole patřil i Domov mládeže na Letné. Ředitel Jan Konečný a jeho zástupce Josef Lunch se značnou měrou podíleli na formování zdravotnického školství v teplickém okrese, zasloužili se o její dobrou úroveň a společně s lékaři OÚNZ Teplice vytvořili velmi dobrý pedagogický kolektiv.

V roce l963 bylo nově zavedeno dvouleté studium ošetřovatelek. Pro potřebu lázní a nemocnic celého kraje došlo k rozšíření nabídky studia o nový čtyřletý studijní obor rehabilitační pracovník, který však neměl dlouhého trvání a v roce l979 došlo ke vzniku pomaturitního dvouletého nástavbového studia rehabilitační pracovník. 2. polovina 80 let je poznamenána jedenáctiletou rekonstrukcí zchátralé, staticky a prostorově nevyhovující budovy a věčným stěhováním. Školní rok l976-77 je ukončen stěhováním 6 tříd do budovy ZŠ v Újezdečku a 4 tříd do budovy Gymnázia Duchcov. Tento naprosto absurdní stav byl naštěstí po roce ukončen a celá škola se na několik let přesunula do Duchcova.

Návrat do Teplic nastal až v roce 1983, ale bylo to opětovné přestěhování, tentokrát do staré budovy řetenické základní školy (dnes zde sídlí Glaverbel). Budova této školy byla původně určena k demolici, takže podmínky pro výuku byly značně „sparťanské“, ale na druhou stranu měly studentky blízko do teplické nemocnice, která byla vždy naší velkou základnou. Poslední stěhování prodělala zdravotnická škola v roce l988, kdy se po 11 letech vrátila do svých zrekonstruovaných původních prostor. Radost z návratu však netrvala dlouho, neboť zdravotnické školství prodělalo další koncepční změny, jejichž výsledkem bylo opětovné zavedení čtyřletého studia oboru rehabilitační pracovník, dosavadní dvouleté pomaturitní studium bylo ponecháno a škola přestala kapacitně vyhovovat. Objevil se urgentní požadavek na vznik dalších, zejména odborných učeben. OÚNZ Teplice škole pronajal část budovy bývalého OV KSČ, kde byly dále realizovány všechny vzdělávací programy.

V roce 1989 vzniká dvouleté pomaturitní kvalifikační studium zdravotní sestra. Následně je v roce 1994 zahájeno studium v tříletém oboru vyššího odborného studia diplomovaný ergoterapeut a o rok později v oboru diplomovaný fyzioterapeut. Se vznikem vyššího odborného studia dochází i ke vzniku nové součásti školy a její název se mění na Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Teplice. Rok 1995 pro nás znamenal nejen změny v oblasti studia rehabilitačních pracovníků, ale radikálně se mění vzdělávání v oblasti sesterských oborů. Je zrušen čtyřletý studijní obor dětská sestra a zdravotní sestra a nahrazen oborem všeobecná sestra.

Další koncepční změny probíhající v 90. letech spočívající v přechodu zdravotnických škol z Ministerstva zdravotnictví pod Ministerstvo školství a následná optimalizace sítě středních škol vedly v roce 2008 ke sloučení SZŠ a VZŠ Teplice s ústeckou VOŠZ a SŠZ. Od té doby škola funguje jako odloučené pracoviště VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem, Palachova 35. 

Mgr. Dana Šlechtová, Ph.D.


12.jpg

Oslavy 70. výročí vzniku naší školy

V rámci oslav nás navštívili bývalí zaměstnanci a absolventi.
Vyvrcholením pak byl slavnostní večer v hotelu Větruše, který proběhl za účasti představitelů města a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Úvodní fotodokumentace

Fotografie Blanky Novákové

Fotografie PaedDr. Miroslava Bělíka