Horní menu

Loading
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Ošetřovatel

53-41-H/01 Ošetřovatel (denní)

Charakteristika oboru

Tříleté denní vzdělání s výučním listem. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, zejména v nemocnicích nebo sociálních centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Profil absolventa

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování specializované ošetřovatelské péče.

Absolvent má schopnost:

 • provádět hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka,
 • pomáhat při podávání stravy pacientům, pomáhat při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům a popřípadě je krmit,
 • pečovat o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu,
 • měřit tělesnou teplotu, výšku a hmotnost,
 • doprovázet pacienty na odborná vyšetření,
 • pečovat o úpravu prostředí pacientů
 • podílet se na zajištění herních aktivit dětí,
 • provádět úpravu těla zemřelého,
 • zajišťovat aplikaci tepla a chladu,
 • provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z mobility,
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • podílet se na přejímání a kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, na jejich desinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,
 • poskytovat zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty v jednotlivých ročnících

1. ročník

 • Společenskovědní a jazykové – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Dějepis, Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné – Matematika, Základy přírodních věd, Informační a komunikační technologie,
 • Tělesná výchova
 • Odborné – Rodinná výchova, Klinická propedeutika, Zdravotnické a sociální služby, Somatologie, Ošetřovatelská péče

2. ročník

 • Společenskovědní a jazykové – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné – Matematika, Základy přírodních věd, Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
 • Odborné – Klinická propedeutika, Ošetřovatelská péče, ‚Sociální aktivizace klientů, Odborný výcvik, Psychologie a komunikace
 • Volitelné – estetická výchova, společensko-historický seminář, literární seminář, cizojazyčný seminář

3 ročník

 • Společenskovědní a jazykové – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné – Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
 • Odborné – Ekonomika, Klinická propedeutika, Ošetřovatelská péče, Odborný výcvik, Psychologie a komunikace
 • Volitelné – dtto

_____________________
Kontaktní a identifikační údaje

474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz

IČO školy: 00673358
IZO školy: 110031229
IZO ředitelství: 600019748

Datová schránka: i4h2svw

Číslo účtu: 34437411/0100 


Nabídka vzdělávacích oborů
- klikněte na obrázek
titulní strana 2017-2018 - 1.jpg
 
Dentální hygiena objednávky
-klikněte na obrázek

malý náhled.jpg

http://www.szsvzs.cz/index.php?oid=3968244

fotogalerie.jpg

logo 177.jpg

Fotogalerie DM

SZ_poslední výběr_177.jpg

Výběr fotografií_3_web_177.jpg

Kalendář akcí