Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělávání > Specializační vzdělávání > Sestra pro intenzivní péči

Sestra pro intenzivní péči

SIP - sestra pro intenzivní péči (dříve ARIP)

Otevření dalšího kurzu je plánováno na podzim 2020.

Od listopadu 2012 je naše škola akreditovaným pracovištěm zajišťujícím teoretickou část tohoto specializačního oboru, u kterého došlo v roce 2012 ke změnám v náplni a délce trvání.

Praktickou část vzdělávání v akreditovaném zařízení zajišťuje Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem nebo nemocnice Most KZ a.s. Kurzy jsou zahajovány v prosinci informační schůzkou, první přednášky probíhají v lednu.

Školné:

 • Školné na osobu za celou dobu studia činí 24.000,- Kč a je splatné před nástupem do základního modulu (ZM).
 • Zájemci o studium si musí podat písemnou přihlášku, kde vyplní, na kterém akreditovaném pracovišti chtějí studovat (např. v Ústí nad Labem).

Formuláře přihlášek

Na základě podkladů z NCONZO následně zveme uchazeče do otevíraného kurzu.

Zájemci o ubytování se mohou obrátit na tel: +420 472 742 938,  
Domov mládeže Ústí n.L.
Kpt. Jaroše 622/14,
400 01 Ústí n.L.

Bližší informace:

Název organizace:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, p.o.

Adresa organizace:

 

Palachova 35,

400 01 Ústí nad Labem

Název oboru specializačního vzdělávání: (nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)

Intenzivní péče

Zaměření vzdělávacího programu:

(věstník MZČR částka 1/2012)

Teoretická část – Intenzivní péče

Určení:

Všeobecná sestra

Forma studia:

Dálková

Způsob studia:

Modulový

Řádná délka vzdělávacího programu:

18 – 24 měsíců (celkem 560 hodin teorie + praxe)

 

Dosažená způsobilost:

(Zákon č.96/2004 Sb., §57)

Specializovaná

 

Způsob ukončení studia:

(Zákon č. 96/2004 Sb., §60)

Atestační zkouška

 

Doklad o absolvování:

(Zákon č. 96/2004 Sb., §60)

Diplom o specializaci v oboru “Intenzivní péče”

 

Označení specialisty:

(nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)

Sestra pro intenzivní péči

 

Garant teoretické části programu

Mgr. Alexandra Kramářová

Uchazeči musí splňovat následující kritéria:

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle Zákona č. 96/2004 Sb.

Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb. 

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče je:

 • zařazení do oboru specializačního vzdělávání (přihlášky NCONZO Brno),
 • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce,
 • absolvování teoretické výuky,
 • absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem,
 • získání stanoveného počtu kreditů určených vzdělávacím programem,
 • úspěšné složení atestační zkoušky.

Učební plán

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče

Kód, typ, název

Rozsah

Počet kreditů

ZM – povinný

Organizační a metodické vedení

specializované ošetřovatelské

péče

1 týden T – 40 hodin

20 (á 4 kredity/den)

OM 1 – povinný

Úvod do intenzivní medicíny,

podpora života

2 týdny T – 80 hodin

1 týden Pr – 40 hodin

 

40 (á 4 kredity/den)

5 (á 1 kredit/den)

OM 2 - povinný

Intenzivní péče v klinických oborech

 

2 týdny T – 80 hodin

2 týdny Pr – 80 hodin

40 (á 4 kredity/den)

10 (á 1 kredit/den)

OM 3 - povinný

Diagnostické, terapeutické

a ošetřovatelské výkony v anesteziologii

a intenzivní medicíně

1 týden T – 40 hodin

1 týden Pr – 40 hodin

 

20 (á 4 kredity/den)

5 (á 1 kredit/den)

OM 4 - povinný

Vybrané kritické stavy

v intenzivní medicíně

1 týden T – 40 hodin

1 týden Pr – 40 hodin

 

20 (á 4 kredity/den)

5 (á 1 kredit/den)

OM 5 - povinný

Odborná praxe na pracovišti

akreditovaného zařízení

 

2 týdny Pr – 80 hodin

Praxe v akreditovaném zařízení KZ a.s.

 

30 (á 3 kredity/den)

 

T – teorie Σ 280

Pr – praxe Σ 200

Pr – AZ Σ 80 hodin

 

 

Celkem 560 hodin

Celkem 195 kreditů

Vysvětlivky:

 • P – povinné,
 • T - teorie, Pr – praxe,
 • P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti

Charakteristika oboru

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro intenzivní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Absolvent, který získal specializovanou způsobilost podle tohoto vzdělávacího programu není oprávněn/a v rámci přednemocniční péče včetně letecké záchranné služby vykonávat činnosti v rámci zdravotnického operačního střediska. 

Profil absolventa/ky

Absolvent/ka odborných modulů je připraven/a:

 • vysvětlit koncepci intenzivní medicíny, směr jejího vývoje,
 • orientovat se v přístrojovém vybavení pracovišť intenzivní medicíny a znát jejich použití,
 • orientovat se v právní a sociální problematice intenzivní medicíny,
 • uplatňovat etické aspekty intenzivní péče,
 • orientovat se v krizové připravenosti, medicíně katastrof,
 • uplatňovat hygienický a protiepidemický režim práce,
 • orientovat se v základních postupech PNP,
 • poskytovat základní podporu života (BLS), poskytovat rozšířenou podporu života (ALS) při využití pomůcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny,
 • poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům po kardiopulmonální resuscitaci,
 • zajišťovat průchodnost dýchacích cest bez pomůcek a pod odborným dohledem lékaře i s pomůckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny,
 • aplikovat transfuzní přípravky a krevní deriváty,
 • využívat možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systémů v intenzivní medicíně,
 • využívat základní komplementární vyšetření používaná v intenzivní péči a posoudit je,
 • vysvětlit vliv imobility na jednotlivé orgánové systémy a předcházet jim,
 • aplikovat v pracovních postupech koncept stimulace vnímání,
 • orientovat se v rehabilitačním ošetřování u pacientů v intenzivní péči,
 • vysvětlit principy a provádět vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením zdraví neurologického charakteru,
 • vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením respiračního systému,
 • vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením kardiovaskulárního systému,
 • vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči
 • pacientům se závažným postižením uropoetického systému,
 • vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům s akutními komplikacemi diabetu mellitu a endokrinního systému,
 • vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným hematologickým onemocněním,
 • rozeznat poruchy metabolismu a vnitřního prostředí, včetně komplikací a podílet se na jejich řešení,
 • rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu,
 • vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením GIT,
 • vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením hrudníku a dutiny hrudní,
 • vysvětlit základy vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacientky se závažným postižením zdraví v gynekologii a porodnictví a podílet se na jejím poskytování,
 • vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným infekčním onemocněním,
 • poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující UPV včetně rizik a komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich řešení, komunikovat s pacientem na UPV,
 • provádět komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí,
 • specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich řešení,
 • orientovat ve farmakologických prostředcích užívaných v intenzívní medicíně, zná jejich indikace a účinky,
 • správně aplikovat farmakologické prostředky užívané v intenzivní medicíně a rozpoznat nežádoucí účinky,
 • aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně,
 • komunikovat s pacienty v kritickém stavu a jejich nejbližšími,
 • aplikovat psychologický přístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích,
 • provádět základní diagnostické a terapeutické výkony v intenzivní medicíně,
 • pečovat o pacienta před, v průběhu a po diagnostických a terapeutických výkonech,
 • pečovat o pacienta při provádění očišťovacích metod krve,
 • zvládnout základní problematiku anesteziologie,
 • zvládnout problematiku tišení bolesti,
 • pečovat o pacienta s kraniocerebrálním poraněním,
 • pečovat o pacienta ve vigilním komatu,
 • pečovat o potencionálního dárce orgánů,
 • pečovat o intoxikovaného pacienta,
 • vysvětlit problematiku náhlých kritických stavů u dětí,
 • pečovat o traumatizovaného a polytraumatizovaného pacienta,
 • pečovat o pacienta s termickým poškozením kůže,
 • pečovat o pacienta s hematoonkologickým onemocněním,
 • pečovat o pacienta po tonutí, po úrazu elektrickým proudem a po strangulaci,
 • pečovat o pacienta po cévních operacích,
 • vysvětlit problematiku chronického dialyzačního programu. 

Doporučená literatura