Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělávání > Střední škola > Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent

53-41-M/01 - Zdravotnický asistent (denní, dálková)

Charakteristika oboru

Čtyřletý denní studijní obor zakončený maturitou. Odborné vzdělávání poskytuje žákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností. Nedílnou součástí jsou cvičení a praktická výuka ve zdravotnických a dalších zařízeních poskytujících zdravotnickou péči. Studenti získávají znalosti a dovednosti, které jim umožní reagovat na zdravotní potřeby klientů - nemocných, znalosti z oborů lékařských věd, ošetřovatelství, ale i ostatních oborů, potřebné pro zdravý životní styl, ochranu zdraví, poskytování první pomoci, zacházení se zdravotnickou technikou a zejména pro poskytování ošetřovatelských služeb orientovaných na biopsychosociální potřeby nemocných.

Profil absolventa

Absolvent má schopnosti:

 • je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči, podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti
 • poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podle stanoveného ošetřovatelského plánu
 • získávání a shromažďování informací potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz
 • práci se zdravotnickou dokumentací a pro hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče
 • osvojení vědomostí, dovedností a postupů nezbytných pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí a závislosti na návykových látkách
 • v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii
 • přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva, zná programy na podporu zdraví
 • dodržování standardů ošetřovatelských postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních
 • pomáhá pacientům překonávat problémy spojené s nemocí nebo hospitalizací a udržuje kontakt s vnějším prostředím, vede je k dodržování léčebného režimu a k odpovědnosti za své zdraví
 • komunikuje s pacienty s ohledem na jejich věk, typ osobnosti a zdravotní stav, jedná taktně, ohleduplně, s empatií, dodržování práv pacientů
 • dodržování etických zásad ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací, organizuje si práci, pracuje individuálně i v týdnu
 • osvojí si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací (pro prevenci syndromu vyhoření)
 • schopnost uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře

Učební plán

Povinné vyučovací předměty v jednotlivých ročnících:

1. ročník

 • Společenskovědní a jazykové - Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Latinský jazyk, Dějepis, Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné - Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
 • Odborné - Somatologie, Ošetřovatelství, První pomoc

2. ročník

 • Společenskovědní a jazykové - Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Dějepis, Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné - Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
 • Odborné - Psychologie a komunikace, Klinická propedeutika, Základy epidemiologie a hygieny, Ošetřovatelství, Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, 1x výběrový volitelný předmět

3. ročník

 • Společenskovědní a jazykové - Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Občanská nauka
 • Matematicko-přírodovědné - Matematika
 • Tělesná výchova
 • Odborné - Psychologie a komunikace, Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných, 3x výběrový volitelný předmět

4. ročník

 • Společenskovědní a jazykové - Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Občanská nauka
 • Tělesná výchova
 • Odborné - Ekonomika, Psychologie a komunikace, Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných, 3x výběrový volitelný předmět

Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent

Vstup na stránky oboru