Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Střední škola > Laboratorní asistent

53-43-M/01 Laboratorní asistent

Organizace vzdělávání: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou

Podmínky přijetí: 

Podání přihlášky ke vzdělání, doložení lékařského potvrzení o schopnosti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 211/2010), splnění kritérií ředitelky školy pro přijetí ke studiu, úspěšné ukončení povinné školní  docházky.  

Přijímací řízení:

  • Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
  • Přijímá se do plánovaného počtu žáků pro příslušný školní rok.

Doložení lékařského potvrzení:  ANO

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace:

1) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

2) Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

3) Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností
s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4) Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

5) Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělávání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 

Charakteristika oboru:

Studium je zaměřeno na výchovu středního zdravotnického personálu v oblasti klinické biochemie, hematologie a krevní transfúze, mikrobiologie, epidemiologie a hygieny, histologie a histologické techniky.

 

Uplatnění:

Laboratorní asistent se uplatní v laboratorních činnostech v rámci diagnostické péče, kterou zajišťují zdravotnické laboratoře oborů: biochemie, hematologie, imunohematologie, transfuzní služba, serologie, imunologie, mikrobiologie, virologie, parazitologie, histologie. Uplatní se též v jiných klinických laboratořích, např. laboratoře hygienické služby, laboratoře genetiky aj.

 

Profil absolventa:

Žák během vzdělávání získává ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových dovedností a návyků nezbytných pro pracovní uplatnění v klinických laboratořích. Je veden k pečlivosti a zodpovědnosti za kvalitu své práce, k přesnosti, k vytváření potřebných profesionálních postojů a návyků. Absolvent oboru laboratorní asistent má odborné vědomosti a dovednosti týka­jící se základních analytických postupů vyšetřovacích metod v různých laboratorních oborech zdravotnických zařízení. Absolvent školy může pokračovat v dalším studiu na Vyšší zdravotnické škole v oboru Diplomovaný zdravotní laborant, v bakalářském či vysokoškolském studiu podobného odborného zaměření.

 

Během studia si má žák osvojit tyto znalosti a dovednosti:

Správné zacházení s biologickým materiálem a jeho přípravu na vyšetření s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obecné principy a analytické postupy vyšetřovacích metod v oboru klinické biochemie, hematologie, krevní transfúze, mikrobiologie a histologie. Osvojuje si funkční principy, obsluhu a údržbu laboratorních přístrojů a zařízení, přípravu dokumentace při příjmu materiálu jeho zpracování a vydávání výsledků laboratorních vyšetření. Poskytování předlékařské první pomoci při úrazech a nehodách, používání prostředků protipožární ochrany.
V návaznosti na teoretickou výuku odborných předmětů ve 3. a 4. ročníku probíhá praktická cvičení v laboratořích a odborná praxe ve zdravotnických zařízení.

 

 

 

 

 

Laboratorní asistent 

Vstup na stránky oboru