Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Střední škola > Masér ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04 - Masér ve zdravotnictví (denní) 

Podmínky přijetí

Podání přihlášky ke vzdělání, doložení lékařského potvrzení o schopnosti vzdělávání - na přihlášce ke vzdělávání - studiu
(dle nařízení vlády č. 211/2010), splnění kritérií ředitele školy pro přijetí ke studiu, úspěšné ukončení povinné školní  docházky.  

Přijímací řízení

 • Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
 • Přijímá se do plánovaného počtu žáků pro příslušný školní rok.

Organizace vzdělávání

Čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou. Výuka tohoto oboru probíhá pouze na odloučeném pracovišti v Teplicích.

Uplatnění

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkových i ambulantních při výkonu rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, v zařízeních sociálních služeb. Svou činnost vykonává pod přímým vedením fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

Profil absolventa

Absolventi oboru si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon povolání maséra ve zdravotnictví. Je poučen o kompetencích k výkonu svého povolání, zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví, zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení, zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém, je orientován v základech psychologie a komunikace, ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací, zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopnostmi

 • Provádí klasické masáže
 • Aplikuje teplo za použití soluxu nebo parafínu
 • Podává zábaly
 • Provádí částečné i celkové koupele
 • Provádí základní vodoléčebné procedury
 • Rozeznává stavy vylučující masáže nebo postupy fyzikální léčby
 • Podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla
 • Podílí se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků
 • Pečuje o pořádek a čistotu na pracovišti

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

 1. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 2. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.
 3. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 4. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.
 5. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován
  v daném oboru vzdělávání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Přijímací místnost areálu masérů

Výukové prostory pro kosmetickou masáž

Vstup na stránky oboru