Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Uchazeči > Obory vzdělání > Střední škola > Asistent zubního technika

53-44-M/03 Asistent zubního technika

Organizace vzdělávání:  čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou

Podmínky přijetí: 

Podání přihlášky ke vzdělání, doložení lékařského potvrzení o schopnosti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 211/2010), splnění kritérií ředitelky školy pro přijetí ke studiu, úspěšné ukončení povinné školní  docházky.  

Přijímací řízení:

 • Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a z manuální zručnosti.
 • Přijímá se do plánovaného počtu žáků pro příslušný školní rok.

Doložení lékařského potvrzení: ANO

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace:

1) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

4) Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

5) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

6) Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

7) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

8) Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností
s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

9) Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

 

Charakteristika oboru:

Studijní obor Asistent zubního technika připravuje odborníky pro práci v zubních laboratořích, ve kterých se zhotovují stomatologické protézy, ortodontické přístroje a různé léčebné pomůcky pro stomatologii.

Uplatnění absolventů - technik ve státních nebo soukromých zubních laboratořích, pracovník při výrobě stomatologických materiálů, přístrojů a nástrojů, pracovník výzkumného ústavu zaměřeného na stomatologii, distributor materiálů, přístrojů a nástrojů užívaných ve stomatologii, po doplnění pedagogického vzdělání učitel odborných předmětů na zdravotnické škole.

 

Uplatnění:

Absolvent studijního oboru asistent zubního technika je připraven pro činnost středních odborných pracovníků v rámci léčebné péče v oboru zubního lékařství, zejména v oblasti stomatologické protetiky.

 

Profil absolventa:

Na základě odborné způsobilosti se absolvent uplatní i v jiných oborech a to hlavně v plastické chirurgii, ORL, při práci ve výzkumných ústavech, ve výrobě a obchodech příslušného zaměření. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru asistent zubního technika zhotovovat zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky a provádět jejich opravy, zpracovávat všechny hlavní i pomocné materiály užívané v zubním lékařství. Bude obsluhovat zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve specializovaných kurzech. Podle možností školy, na základě studijního programu vytvořeného školou pro rozdílové zkoušky, pokračovat ve studiu v oboru diplomovaný zubní technik od druhého ročníku.

 

Během studia si má žák osvojit tyto znalosti a dovednosti, absolvent má po úspěšném ukončení studia tyto kompetence:

 • Umí zhotovovat a opravovat všechny typy fixních a snímatelných protéz
 • Umí zhotovovat a opravovat základní typy ortodontických pomůcek
 • Ovládá technologii zpracování všech protetických materiálů ve stomatologii
 • Ovládá zacházení s přístrojovým vybavením zubních laboratoří a jeho běžnou údržbu
 • Zvládá odborné vyjadřování v písemném i ústním projevu
 • Dovede využívat a uplatňovat nejnovější odborné poznatky v praxi
 • Zvládá organizaci a ekonomiku výroby stomatologických protéz a léčebných pomůcek
 • Dodržuje zásady bezpečné práce a hygieny při práci ve stomatologické laboratoři

CAD/CAM technologie ve škole:

Zkratka CAD označuje počítačově podporované navrhování a CAM počítačově podporovanou výrobu. Technologie už dávno není vyhrazená pouze pro odborné specialisty zubní techniky, ale i pro žáky a studenty oboru asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik.  CAD/CAM systémy jsou stále dokonalejší a žádanější. Proto se i naše výuka přizpůsobila požadavkům zaměstnavatelů. Způsob výroby náhrad ulehčuje práci nejenom lékařům, ale i zubním technikům. Součásti náhrady vyrobené 3D modelací jsou odolné, přesné a barevně stálé.

 

Kompletní CAD/CAM systém obsahuje:

 • Počítač a pravidelně aktualizovaný CAD a CAM software
 • 3D tiskárnu
 • Skener
 • Frézovací zařízení

Naše škola spolupracuje s frézovacím centrem Schütz Zahntechnik GmbH Oberfrauendorf Glashütte v Německu. Výuka žáků a studentů tak probíhá na nejmodernějších zařízeních.

Máme také novou učebnu CAD, určenou pro počítačové navrhování zubů.  Výuka je zaměřena na virtuální přípravu fixní a snímatelné práce. Návrhy se následně posílají do frézovacího centra Schütz Zahntechnik GmbH Oberfrauendorf Glashütte. Tisk je také možné provést přímo ve škole technologií 3D.

 

Naši žáci oboru Asistent zubního technika patří tradičně k nejlepším. Více informací se můžete dočíst v článku, který byl publikován v časopise Komora zubních techniků.

img

img

img

img

img

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika

Vstup na stránky oboru