Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Škola > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I. OBECNÉ POUČENÍ, ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení rodiče, studenti, žáci, nacházíte se v sekci, která je věnována problematice ochrany osobních údajů. Ty jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V souladu s platnou legislativou Vás žádáme o vyplnění informovaných souhlasů v sekci Ochrana osobních údajů v programu Bakaláři (u nezletilých žáků vyplní rodiče). Mimo údajů, u jejichž zpracování potřebujeme Váš souhlas, jsou osobní údaje o Vás a žácích/studentech dále vedeny v povinné pedagogické dokumentaci, a to  na základě zákona  č. 110/2019 Sb. a školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. V tomto případě není třeba udělení Vašeho souhlasu se zpracováním, protože se jedná o zákonné zpracování osobních dat.

V tomto kontextu Vás upozorňujeme zejm. na Vaši povinnost dle § 22 zákona č. 561/2004 Sb. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. Dále Vás informujeme, že na základě § 88 zákona č. 89/2012 Sb. disponuje škola kamerovým systémem se záznamem, a to za účelem ochrany majetku a ochrany zdraví žáků, studentů a zaměstnanců.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o. nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákonných zástupců, dětí, žáků nebo studentů. V případě jakýchkoli nejasností či připomínek se obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů (kontakt viz odst. II).

II. DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Marcela Nežádalová - telefon: +420 778 706 267, email: marcela.nezadalova@szsvzs.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.czposta@uoou.cz+420 234 665 111

III. VAŠE PRÁVA

Subjekty zpracování, tedy žáci/studenti a jejich zákonní zástupci mají právo:

  1. Svůj souhlas kdykoliv odvolat, pozměnit či upřesnit písemným sdělením předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů.
  2. Požadovat umožnění přístupu k údajům svým či svého syna/dcery.
  3. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů.
  4. Požadovat vymazání osobních údajů svých i svého syna/dcery, popř. požadovat omezení jejich zpracování.
  5. Podat stížnost u dozorového orgánu. Tím je Úřad pro ochranu osobních údajů (kontakt viz odst. II).

IV. DOKUMENTY

Více práv pro tvoje osobní údaje
Osobní údaje